Algemene (reis)voorwaarden

1.1 Algemene Voorwaarden: deze door Compassion in Business gehanteerde algemene voorwaarden, die zijn gepubliceerd op de website van Compassion in Business. Deze algemene voorwaarden zijn ook te downloaden vanaf de website.

1.2 Boeking: de aanmelding voor door Compassion in Business georganiseerde workshops, trainingen, coaching en/of retraites vindt plaats door terugzending van het boekingsformulier en betaling van de aanbetaling of het totale bedrag. De overeenkomst komt tot stand wanneer Sietske de Haan of een medewerker van Compassion in Business de ontvangst van het boekingsformulier bevestigt.

1.3 Deelnemer: degene die een workshop, training, coaching en/of retraite volgt bij Compassion in Business.

1.4 Aanbetaling (deposit): bij de aanmelding van een training of workshop kan de deelnemer tot 30 dagen voor aanvang kiezen een deposit te betalen, welke als aanbetaling voor deelname geldt. Zie de website.
Retraites / reizen vallen verplicht onder de STO-Garant regeling, zie onderaan deze Algemene voorwaarden.

1.5 Compassion in Business staat geregistreerd in het handelsregister onder nummer K.v.K. 67426352 en BTW nummer NL 106292419B03

1.6 Prijs: de totale prijs van de workshop, training, coaching en/of retraite, inclusief de aanbetaling.

1.7 Workshop, training, coaching en/of retraite: een door Compassion in Business georganiseerde workshop, training, coaching en/of retraite.

1.8 Websites: www.compassioninbusiness.com

 

  1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, trainingen, coachings en retraites. Op het moment van een boekingsaanvraag voor een workshop, training, coaching en/of retraite, gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden.

2.2 Compassion in Business kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd beschikbaar op de Website.

 

  1. Deelname workshop, training, coaching en/of retraite, Inschrijfgeld

3.1 Een deelnemer kan deelnemen aan een workshop, training, coaching en/of retraite nadat deze zich vooraf bij Sietske de Haan, Compassion in Business daarvoor heeft ingeschreven en de overeengekomen prijs heeft betaald. Inschrijving kan via de website of per e-mail aan info@compassioninbusiness.com.

Een plaats in een workshop, training, coaching en/of retraite is definitief nadat Compassion in business de betaling van de prijs c.q. de aanbetaling heeft ontvangen of een ondertekend deelnamecontract.

3.2 Voor sommige workshops, trainingen en retraites geldt een vroegboekkorting. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

 

  1. Betaling

4.1 De betaling van een workshop, training, coaching en/of retraite moet voldaan zijn voorafgaand aan de te volgen workshop, training, coaching en/of retraite, tenzij dit anders is afgesproken.

Betaling van de retraites verloopt via een derdegeldenrekening via STOGrant, zie onderaan deze Algemene Voorwaarden.
Andere trainingen en de coaching kan worden gedaan via een directe bankoverschrijving op de bankrekening van Compassion in Business, of via IDEAL, PAYPAL of Credit Card.

4.2 Bij aanmelding voor een workshop, training, coaching en/of retraite dient een eventuele aanbetaling uiterlijk 7 dagen na boekingsbevestiging te worden voldaan, tenzij anders afgesproken. Het dan resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de geplande workshops, training, coaching en/of retraite te zijn voldaan.

4.3 Bij boekingen minder dan 30 dagen voor aanvang dient het volledige bedrag per omgaande (binnen 48 uur) betaald te worden.

4.4 Bij niet tijdige betaling heeft Compassion in Business het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichtingen.

 

    5. Annulering deelname workshop, training, coaching en/of retraite 

Na inschrijving geld een bedenktijd van 14 dagen, daarna gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

5.1 Annulering van deelname aan een geplande workshop, training, coaching en/of retraite kan slechts per e-mail plaatsvinden. Per e-mail: info@compassioninbusiness.com.

5.2 Annulering tot twee maanden voor aanvang: 50% van de totale som (trainingskosten en eventuele verblijfskosten);

5.3  Annulering tussen twee maanden en vier weken voor aanvang 75% van de totale som (verblijfs- en trainingskosten);

5.4 Annulering vanaf vier weken voor aanvang 100% van de totale som (verblijfs- en trainingskosten);

5.5 Bij verhindering is het mogelijk iemand anders kosteloos iemand jouw plek te laten overnemen.

5.6 Bij annulering door Compassion in Business wegens gegronde redenen, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht, wordt het door de deelnemer reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag terugbetaald. We doen er alles aan om bij verhindering van de trainer passende vervanging te regelen. De deelnemer wordt daar altijd vooraf van op de hoogte gesteld.
Voor de retraites is je geld gegarandeerd via STO-garant, zie onderaan deze voorwaarden.

5.7 Deelname aan het programma tijdens de retraite, training of workshop is op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde prijs en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

 

  1. Programma retraite, training, workshop, coaching en locatie

6.1 Het programma van de retraite, training of workshop is te vinden op de website. Compassion in Business behoudt zich het recht voor het programma op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 De locatie waar de retraite, training of workshop plaatsvindt is te vinden op de website. Compassion in Business behoudt zich het recht voor de locatie te allen tijde te kunnen wijzigen mocht dit noodzakelijk zijn. Mocht dit het geval zijn dan zal de retraite, training of workshop in een soortgelijke locatie met vergelijkbare voorzieningen plaatsvinden in dezelfde regio. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of per e-mail.

7. Eigen risico & Aansprakelijkheid

7.1 Deelnemen aan het programma gebeurt op eigen risico. Compassion in Business aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, schade en/of verlies van eigendommen verband houdende met het volgen van qigong en yogalessen, de retraite, training of workshop bij Compassion in Business. De lessen zijn altijd gericht op goed luisteren naar jouw grenzen en mogelijkheden.

7.2 Compassion in Business werkt zeer zorgvuldig en alleen met gekwalificeerde trainers. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een training. Door deelname aan een retraite, training of workshop bij Compassion in Business, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure.

Compassion in Business biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure of ongemak te verminderen:

– Bij blessures of ander lichamelijk letsel of zwangerschap is het raadzaam om eerst met een huisarts of behandelend specialist te overleggen of je qigong of lichte yoga kunt gaan beoefenen.

– Als je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak of bij zwangerschap, laat dit dan altijd aan de betreffende docent weten voordat je aan de retraite, training of workshop begint.

– Luister naar en volg de instructies van de betreffende docent op, stop zodra je ongemak ervaart.

– Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke signalen.

– Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn of emotioneel te zwaar.

– Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

  • Neem contact met me op, ook na  de trainingssessies of tussen de sessies door als je dingen tegenkomt die lastig zijn of teveel zijn.

8. Medische disclaimers

8.1 De yoga, qigong & meditatiesessies en de voorlichting zoals die worden aangeboden zijn niet bedoeld als vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek tevoren lichamelijke en/of psychische klachten daarom ook altijd met een gekwalificeerde arts of andere behandelaar.

8.2 Meldt voorafgaand aan deelname altijd aan de docent of je lichamelijke of psychische klachten hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven. Forceer niets en neem lichamelijke en psychische klachten serieus. Deelname geschiedt altijd op eigen risico.

8.3 Je verklaart hierbij af te zien van claims tegen Compassion in Business en trainers voor welke blessure en welke schade dan ook die je zou kunnen oplopen en die in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de retraite, training of workshop.

 

9. Gezondheidsverklaring

9.1 Bij de aanmelding dient de deelnemer altijd eventuele lichamelijke en/of psychische klachten te vermelden, als ook het gebruik van medicijnen. Lichamelijke en/of psychische klachten die ontstaan na boeking van een training dienen per omgaande aan Compassion in Business te worden gemeld.

9.2 Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben.
Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

9.3 Compassion in Business kan na aanvraag van de boeking een vragenformulier toesturen en een telefonische kennismakingsgesprek houden (of via Zoom/Face-time). Hierin zal ook gevraagd worden naar eventuele lichamelijke en/of psychische klachten. Op basis van deze informatie kan Sietske de Haan besluiten om deelnemers met bepaalde lichamelijke en/of psychische klachten niet mee te laten doen aan de retraite, training of workshop als de verwachting is dat de aangeboden training niet ondersteunend of passend gaat zijn voor betreffende deelnemer.

 

10. Persoonsgegevens

10.1 Compassion in Business verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar klantenbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie van de aanmeldingen. Compassion in Business gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

10.2 Compassion in Business gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer op de hoogte te brengen van activiteiten en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het programma. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie, kan dat schriftelijk worden medegedeeld of via e-mail.

De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle informatie, diensten en producten van Compassion in Business gebruik kan worden gemaakt.

10.3 Compassion in Business geeft de persoonsgegevens van de deelnemer nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

 

11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

12. Gedrag Deelnemer

Compassion in Business verwacht van de deelnemers dat zij zich respectvol naar elkaar en de organisatie gedragen. Bij misdragingen (drugs en overmatig drankgebruik, agressief gedrag, ongewenste intimiteiten, vernieling of diefstal) volgt uitsluiting van verdere deelname aan het programma.

 

13. Schade

Eventuele schade zal op de veroorzaker worden verhaald. 

Klachtenregeling

Klik hier voor de klachtenregeling.

 

Betaling van de retraites: Garantieregeling STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Compassion in Business gebruik van STO Garant. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Compassion in Business wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

 

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op jouw boeking, dan betaal je de reissom niet aan Compassion in Business , maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt jouw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Compassion in Business niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.